讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

西汉开国功臣陈平生平简介 陈平是怎么死的

来源:讲历史2018-01-22 15:22:46责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】陈平(?-前178年),汉族,阳武户牖乡(今河南原阳)人,西汉王朝的开国功臣之一。少时喜读书,有大志,曾为乡里分肉,甚均,父老赞之,他感慨地说:“使平得宰天下,…

chénpíng(?-

qián178nián),hàn,yángyǒuxiāng(jīnnányuányáng)rén,西hànwángcháodekāiguógōngchénzhī 

shǎoshíshū,yǒuzhì,céngwéixiāngfènròu,shènjun1,lǎozànzhī,gǎnkǎishuō: 使shǐpíngzǎitiānxià,ròu! 

qínèrshìyuánnián(qián209nián)chénshèng 广guǎnghòu,liùguóguìfēnfēnbīng,chénpíngwǎngshìwèiwángjiù jiǔshòuchánwángguīxiàng,suícóngguānqín liúbāngháidìngsānqínshí,yòujiānhángjiànghàn bàiwéidōuwèi,使shǐcānchéng diǎnjun1 hòurènjiāng jun1zhōngwèi xiānhòucānjiāchǔhànzhànzhēngpíngdìngxìngwánghóupànluàn(jiànxìngzhūhóuwáng)zhū,chéngwéihàngāoliúbāngdezhòngyàomóushì liúbāngkùnshǒuyíngyángshí,chénpíngjiànjuānjīnshùwànjīn,jiānxiàngqúnchén,使shǐxiàngdezhòngyàomóushìfànzēngyōufènbìng gāoliùnián(qián201nián)yòujiànliúbāngwěiyóuyúnmèng,dǎihánxìn nián,liúbāngwéixiōngkùnpíngchéng(jīnshān西tóngběi)tiān,hòucǎichénpíng,zhòng贿huìmàodùndāndeèshì,cáijiěwéi chénpíngyīngōngxiānhòushòufēngwéiyǒuhóuhóu 

hàngāohòu,hòuchénpíngwéilángzhōnglìng,jiāohuì huìliùnián(qián189),wánglíngbìngwéizuǒ yòuchéngxiàng wánglíngmiǎnxiànghòuchénpíngzhuówéiyòuchéngxiàng,dànyīnhòufēngzhūwéiwáng,chénpíngbèixuēduóshíquán hòu,chénpíngtàiwèizhōumóupíngdìngzhūzhīluàn,yíngdàiwángwéiwén(jiànhànwénliúhéng) wénchū,chénpíngràngwèizhōu,wéizuǒchéngxiàng,yīnmíngzhíshǒu,shòudàowénzànshǎng jiǔzhōuxiàng,chénpíngzhuānwéichéngxiàng xiàowénèrnián hóu(jīnběishùnpíngdōng),hòushìxiànhóu 

<rb>西</rb><rt>xī</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>开</rb><rt>kāi</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>功</rb><rt>gōng</rt><rb>臣</rb><rt>chén</rt><rb>陈</rb><rt>chén</rt><rb>平</rb><rt>píng</rt><rb>生</rb><rt>shēng</rt><rb>平</rb><rt>píng</rt><rb>简</rb><rt>jiǎn</rt><rb>介</rb><rt>jiè</rt><rb>陈</rb><rt>chén</rt><rb>平</rb><rt>píng</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>死</rb><rt>sǐ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>

西hànkāiguógōngchénchénpíngshēngpíngjiǎnjiè

zǎojīng

chénpíngshǎoshí,jiāzhōngshífènpínkùn,yòupiānpiānhuānshū,yóuhuānhuáng lǎodexuéshuō chénpíngdejiànchénpínghuānjiāoyóu,便biànchéngdānlejiāzhōngdequánláodòng,使shǐchénpíngyǒushíjiānchūwàiyóuxué nián,zhèngféngshè,rénmentuīchénpíngwéishèmiàodeshèzǎi,zhǔchíshèshén,wéijiāfènròu chénpíngròukuàikuàifènshífènjun1yún wéi,fāngshàngdelǎoxiāngqīnmenfēnfēnzànyángshuō
 chénpíngzhèháifènròu,fènzhēnhǎo,tàichēngzhíle! chénpíngquègǎnkǎishuō: jiǎ使shǐchénpíngnéngyǒuhuìzhìtiānxià,néngxiàngfènròuyàngqiàdāng chēngzhí  děngdàochénpíngzhǎngchéngréngāile,yǒuderénjiāméiyǒushuíkěnérjiàgěi,qióngrénjiādechénpíngyòugǎndàoxiūchǐ guòlehǎozhǎngshíjiān,yǒuyǒujiàozhāngderén,desūnjiàlerén,zhàngdōule,méiyǒurénzàigǎn chénpíngquèxiǎng xiāngzhènzhōngyǒurénbànsàngshì,chénpíngyīnwéijiāpín,jiùbāngmángliàosàngshì,kàozhezǎowǎnguīduōxiēbàochóutiējiāyòng 

zhāngzàisàngjiājiàndào,xiàngzhōnglezhègāokuídechénpíng
chénpíngyīnwéizhèyuán,hěnwǎncáikāisàngjiā ,zhānggēnzhechénpíngdàolechénjiā,chénjiāzàikàojìnwàichéngchéngqiángdepiānxiǎoxiàng,lǐngjiùdāngménle,dànménwàiquèyǒuhěnduōguìrénliúxiàdechēlúnyìn zhānghuíjiāhòu,duìdeérzhāngzhòngshuō: suànsūnjiàgěichénpíng  zhāngzhòngshuō: chénpíngyòuqióngyòucóngshìshēngchǎnláodòng,quánxiànderéndōuchǐxiàodesuǒzuòsuǒwéi,wéishímepiānérjiàgěi? zhāngshuō: yǒubiǎotángtángxiàngchénpíngzhèyàngderénhuìzhǎngjiǔpínhánbēijiànne? zhōngjiāngsūnjiàgěilechénpíng yīnwéichénpíngqióng,zhāngjiājiùjièqiángěihángpìn,háigěizhìbànjiǔyàndeqiánláiqīn zhānggàojièdesūnshuō: yàoyīnwéichénjiāqióngdeyuán,shìfèngrénjiājiùxiǎoxīn shìfèngxiōngzhǎngchényàoxiàngshìfèngqīnyàng,shìfèngsǎosǎoyàoxiàngshìfèngqīnyàng  chénpínglezhāngjiāhòu,cáikuān,jiāoyóuyuèláiyuè广guǎng 

shēngdōng西

gōngyuánqián209nián,chénshèngzàixiāng,bìngwèijiùwéiwèiwáng shì,chénpíngbiéxiōngzhǎng,qiánwǎnglíntóubēnwèiwáng hòuláiyòuzhuǎnxiàngshǒuxiàzuòmóu guòleduōshí,xiànggōngzhàndàohuángbiānshàng,chénpíngqiánwǎngtóubēnxiàng,gēnsuíxiàngguāngōngqínguó,xiànggěiqīngdejuéwèi zài鸿hóngményànshàngjiàndàoleliúbāng,rènwéiliúbāngjiāngláichéng 

shì,cáihuáhéngdechénpíngjiùchù shēnzàichǔyíngxīnzàihàn demáodùnzhīzhōngle zhèngzàizhèshí,liúbāngbèixiàngkùnzàixiányáng,děngruǎnjìn liúbāngwènzhāngliáng,zhāngliángshēnxiànyíng,chóuzhǎn zhèshí,menxiǎngdàolechénpíng,zhāngliángjuédìngzhùzhì,ànzhōngzhǎochénpíng méixiǎngdàoliǎngrénjiàn,xiàngjiànhènwǎn línbié,zhāngliángzhíyánlái访fǎngde,chénpíngkǎopiànhòu,shuō: yàocóngxiàngshēnbiānjiùchūliúbāng,shǒuxiānyào diàoshān ,ràngfànzēngkāixiàngtiān,ránzěnmeháng  

èrtiān,chénpíngshè:qǐngxiànggěichǔ怀huáiwángshàngdezūnhào,sòngdàochēnzhōuyǎnglǎo,zhèyàngxiàngjiùhàozhàotiānxiàle chénpíngdehuà,zhèngzhōngxiàngde jiǔ,fànzēngshàngcháojiànxiàng,xiàngduìfànzēngshuō: tiānèr,mínèrzhǔ  

jiēzhe,xiàngchénpíngdehuàbiànchéngxiàngdehuàshuōlebiàn,shuōshìxiǎngláide,fànzēngshuō: wáng,zhèshìérháizhēnjiějué,kuàichí érqiě,zhèshìérháijiù  dànfànzēngjìngshìmóushì,línhángqiánxiàngxiàngchūsānjiànshì,jiànjiùshìnéngràngliúbānghuídàohànzhōng,xiàngyīnghòu,fànzēngcáizǒu chénpíngfànzēngzǒuyuǎnle,jiùchènzhezǎocháozòushàngběnshuō: gāngāndìngxiàlái,jiēyuē xiànzàizhūhóumenxiányáng,měibīngdōuxiàwànrén,jun1liángdedānzhòng,ruògǎnkuàiràngzhūhóumenhuíguó,kǒnglǎobǎixìngjiùdānle  xiàngtīng,chījīng,shàngchuánzhǐ:tiānxiàzhūhóu,yuǎndegěi10tiānxiàn,jìndegěi5tiānxiàn,zàixiànnèizuòhǎohuíguódezhǔnbèi
wéiyǒuliúbāngliúzàixiányáng,péiwángbànjià 

xiàngkòuzhùliúbāng,zàichénpíngdeliàozhīzhōng,chénpíngchènzhūhóufǎnguódehuì,shòuzhāngliáng,使shǐyòngshēngdōng西de shì,liúbāngzhāngliángzhīshàngbiǎo,xiàngxiàngqǐngjiǎhuíxiāngpèixiànshěngqīn xiàngyóujué,zhāngliángshuō: néngjiàoliúbānghuíxiāngjiājuàn,ránjiùzàipèixiànchēngwángle nínpàiqiǎndàizhecánbīngbàijiānghuíhànzhōng,zàipàirénpèixiàndejiājuànzuòrénzhì,hǎojiāoguīguīzuòrén  chénpíngchéngshàngzòu: xiàfēngliúbāngwéihànwáng,jīnggàotiānxià,chénmíngòngzhī,quèràngshàngrèn,kǒngxìntiānxiàba rénjiāhuìshuō,xiàdēngwèi便biànshuōjiǎhuà,hòuzhíhánglìng,huìyángfèngyīnwéile tīngzhāngliángdehuà,liúbāngdejuànshǔdāngrénzhì,liúzàixiányáng,qiǎnhuíhànzhōng,zhèyàngbǎoquánxìnyòng,yòuyuēshùliúbāng,zhèshìliǎngquánměima? 

xiàngxiǎnglehěnjiǔ,tóngle liúbāngxīnhuān,huíyínghòuzhàichéng chénpíngchūdeshēngdōng西dejiùchūleliúbāng,jǐnbǎozhùleliúbāngdexìngmìng,gèngwéiliúbānghòudōngshānzàiyíngleliáng 

tóubēnliúbāng

gōngyuánqián205niánchūn,yīnxīnbèichǔjiànghàn,xiàngqiānchénpíng chénpíngjǐnzāodàolexiàngdebèi,érqiěchūdemóuxiàngzàicǎi chénpíngjiàochéngleshòubāo,shuōdìngtiānxiàngháihuìshā,yóushìkànqīnglexiàngshìmǎng,zuìzhōngshìnéngshèngde,shìguàyìnfēngjīn tōutōuzǒule xiǎngzàihànwángshǒuxiàdewèizhīshìdelǎopéngyǒu,tóubēnliúbāng 

tiānkuàihēishí,táodàolehuángbiān,qǐngchuánsòngguò chénpíngshànglechuán,cóngchuáncāngyòuchūláilechuán xiǎngzhèliǎngrénnéngshìshuǐdào,wéishēnshàngdàizhezhūbǎo,xiǎngcáihàimìng chénpíngwéirénlíng,húnshēnshì wéilebǎoquándexìngmìng,shàngtuōle,rēngzàichuánshàng,guāngzheshàngshēnláibāngchuánhuáchuán chuánkànyāojiānshímeméiyǒu,diàozàichuánshàngméiyǒushímeshēngyīn,zhīdàoshēnshàngshímeguìzhòngdōng西dōuméiyǒu,jiùxiāolejiāhàideniàntóu chǎngxiōngxiǎn,jìngbèiqīngérhuàjiěle chénpíngjīnghànjiāngwèizhītuījiàn,miànjiànliúbāng liǎngrénzònglùntiānxiàshì,shífèntóu liúbāngrènchénpíngwéidōuwèi,liúzàishēnbiānzuòcānchéng(péichūháng,wéijiàchēdeguānyuán),bìngmìngjiānsānjun1jiāngxiào zhèxiàyǐnlejiānglǐngdemǎn,fēnfēnshuōpǐnhángduān,tān贿huì(jiùshìhòurényǒushíde mèijīn  dàosǎo ),rènwéizhèzhǒngrénnéngxìnrènzhòngyòng liúbāngjīngzhùzhòngrénzàisānhuǐchénpíng,便biànxīnshēngtuán,zhàochénpíngláizhìwèndào: tīngshuōyuánláishìbāngzhùwèiwángde,hòuláikāiwèiwángbāngzhùchǔwáng,xiànzàiyòuláibāngzhù,zhèzěnmeràngbiérén怀huáidexìnne?

<rb>西</rb><rt>xī</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>开</rb><rt>kāi</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>功</rb><rt>gōng</rt><rb>臣</rb><rt>chén</rt><rb>陈</rb><rt>chén</rt><rb>平</rb><rt>píng</rt><rb>生</rb><rt>shēng</rt><rb>平</rb><rt>píng</rt><rb>简</rb><rt>jiǎn</rt><rb>介</rb><rt>jiè</rt><rb>陈</rb><rt>chén</rt><rb>平</rb><rt>píng</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>死</rb><rt>sǐ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>

 chénpíngjǐnmànhuídào: tóngyàngjiànyǒuyòngdedōng西,zàitóngderénshǒuzuòyòngjiùtóngle shìfèngwèiwáng,wèiwángnéngyòng,kāibāngzhùchǔwáng,wángxìnrèn,suǒcáiláiguīwáng suīránháishì,dànyòngderényàngle jiǔwángshànyòngrén,suǒcáiyuǎnqiānláitóubēnwáng shímeméidài,láidàozhèér,suǒshímedōuméiyǒu,cáijiēshòulerénjiāde méiyǒuqián,jiùshēnghuóle,jiùbànleshì guǒwángtīngxìnchányán,yòng,me,shōuxiàdexiēháiméiyǒudòngyòng,quánjiāochūlái,qǐngwánggěitiáoshēng,ràngzhíhuíjiā,lǎoxiāng  liáoliáoshù,dàomínglefāngdezhèngzhìyōuliè,huàzhōngyǒuhuà liúbāngdedùnxiāo,duìchénpíngbèizēnghǎogǎn,bìngzhòngzhòngshǎngfān,shēngwéijun1zhōngwèi,zhuānménjiānzhūjiāng cóng,chénpíngxīnwéiliúbāng liùchū duótiānxià,chéngwéi西hànānbāngdìngguódezhemíngmóuchén 

shīfǎnjiān

gōngyuánqián203nián,chǔhànzhànzhēngdàolezuìlièdeshí liúbāngbèixiàngwéikùnzàiyíngyángchéngnèiniánzhījiǔ,bìngbèiduànjuélewàiyuánliángcǎotōngdào liúbāngxiàngxiàngqiú,xiàng,liúbāngshífènyōu zhèshí,chénpíngxiàn,ràngliúbāngcóngcāngzhōngchūwànjīnhuángjīn,mǎitōngchǔjun1dexiējiānglǐng,ràngzhèxiērénsànyáoyánshuō: zàixiàngwángdexià,fànzhōngmèidegōngláozuì,dànquènénglièchēngwáng menjīnghànwángyuēdìnghǎole gòngtóngxiāomièxiàng,fènzhànxiàngdeguó  zhèxiēhuàchuándàowángdeěrduǒ,使shǐlexīn,guǒránduìzhōngmèichǎnshēngle怀huái,hòuyǒuzhòngdeshìqíngjiùzàigēnzhōngmèishāngliàngle shènzhì怀huáifànzēngtōnghànwáng,duìhěn 

wéilechèxiàng,chénpíngháiyàofànzēngchúdiào wéishèjiàhuòfànzēng yǒutiān,xiàngpài使shǐzhědàoliúbāngyíngzhōng,chénpíngràngshìzhězhǔnbèihǎoshífènjīngzhìdecān,duānjìn使shǐzhěfángjiān 使shǐzhěgāngjìn,jiùbèiqǐngdàoshàngzuò,chénpíngzàisānwènfànzēngdejìnkuàng,zànfànzēng,bìngěrshēngwèn: fànzēngyǒushímefēn? 使shǐzhějiěwèndào: menshìwángpàiláide,shìpàiláide  chénpíngtīng,zuòchījīngshuō: menwéishìpàiláiderénne! 便biànjiàomíngxiǎochèshàngděngjiǔ,suíhòu使shǐzhělǐngzhìlìngjiānjiǎnlòufáng,gǎiyòngchádànfànzhāodài chénpíngmǎnliǎngāoxìng,xiùér 使shǐzhěméixiǎngdàohuìshòuxiū,wéifèn 

huídàochǔyínghòu,qíngxíngshídōugàolexiàng,wánggèngjiāquèxìnfànzēngtōnghànwángle zhèshí,fànzēngxiàngxiàngjiànyīnggāijiājǐngōngchéng,dànshìxiàngquèfǎnchángtài tīngcóng guòletiān,zēngzhīdàolewàimiànshuōtōnghànwángdeyáoyán,bìngqiěgǎndàoxiàngzàixìnrènle,shìjiùduìxiàngshuō: tiānxiàshìběndìngle,wàngwánghǎohǎogàn niánsuìle,shēnyòuhǎo,qǐngwángzhǔnhuíjiāyǎnglǎoba! 

xiàngshífènbáoqíng,jìngránháowǎnliúzhī,tóngledeqǐngqiú,háipàirénsònghuíjiāxiāng fànzēngzǒu,tàn,chīxià,shuìzhe,shāngxīn jīng75suìle,érshòulezhèmedewěi?dàopéngchéngdeshíhòu,bèishàngshēngleliú,jiùbìng,āizāile xiàngshǒuxiàwéidezhemíngmóuchén,jìngbèichénpíngluèshīxiǎojiùchúdiàole 

jiěyíngyángwéi

xiàngzhōnglechénpíngdefǎnjiān,lefànzēng,xiàng gōngyuánqián203nián5yuè,xiàngměnggōngyíngyáng,xíngshìshífènwēi,chénpíngjiùgěiliúbāngxiàn: qǐngwángxiěfēngzhàjiàngxìngěiwáng,yuēzàidōngménxiàngjiàn wángdìnghuìdejun1zhìzàidōngménwài,menzàixiǎngbànzài西 běi nánméndewèishìyǐndàodōngménkǒulái,wángjiùcóng西ménchōngchūle  hànwángtóngle huìér,chénpínglǐngzhemàohànwángdejiāngjun1xìnláijiànhànwáng.shuōhuàzhuāngchénghànwángdeyàngchūzhàjiàng,yǐnrénbīngzhōngwéizhùdōngmén,ránhòuhànwángjiùcóng西ménwéile ,tiānháiméiliàng,hànjun1便biànkāiledōngmén,chénpíngchàqiǎnèrqiānmíng,cóngdōngménchū nán 西 běiméndechǔbīngtīngdōngménwàiquánshìměi,便biànzhēngxiānkǒnghòuyǒngxiàngdōngmén rán,yǒurénhǎn hànwángláile! jiātáitóukàn,guǒránshì hànwáng zuòzàichē,yóuzhàngduìkāidào:mànmànzǒuchūdōngmén zhízǒudàochǔyíngjìnqián,wángcáixiànzuòchēchūláideshìhànwáng zhēnzhèngdehànwángchéngzhedōngménpiànhúnluàn,chōngchū西mén,dàizhechénpíng zhāngliáng fánkuàiděngrénshākāitiáoxuè,xiàngguānzhōngfāngxiàngtáole 

miànchǔ

gōngyuánqián203nián11yuè,hànjun1jiānghánxìnzàijiējiēshèng,jun1wēizhèn érliúbāngshòushāngzhèngtúnbīngzài广guǎng,chǔjun1xiàngzhì,shuāngfāngchùjiāozhezhuàngtài hánxìnchéngliúbāngshīzhī,pàiqiǎn使shǐzhělái,yàoqiúliúbāngfēngwéijiǎwáng(dài) liúbāngtīng,rán,jìngdāngzhehánxìn使shǐzhědemiànkǒu  bèikùnzàizhèzhèmejiǔle,tiāntiānpànzhedàozhèérláizhù,jīndànláixiàngzhù,fǎnéryàowéiwáng! gāngdàozhè,ránjiàozàizhuōànxiàdejiǎobèirénlexià,lèng,liánmángzhùkǒu 

yuánlái,chénpíng zhāngliángèrrénzhèngzuòzàihànwángshēnbiān èrrénshēnzhīhánxìnwénquáncái,yòushǒuzhòngbīng,bìngqiěyuǎnzàisān,liúbānggēnběnméiyǒunéngzhǐchēngwáng zhèjiànshìtǎngruòchùzhìdāng,dànchéngbīngbiàn,hánxìnzàiwéiwáng,chǔ hànchéngsāndǐngzhīshì,hànjun1便biànyòushù,tiānxiàshìshuíshèngshuíbàijiùgèngnánliàole suǒ,chénpíngcáizàizhuōànxiàyòngjiǎojiānleliúbāngxià
liúbānghěnjīngmíng,liánmánggǎikǒushuō: zhàngpíngdìngzhūhóu,yàozuòjiùzuòzhēnwáng,yàozuòshímejiǎwáng! shì,shùnshuǐtuīzhōufēnghánxìnwéiwáng,wěnzhùzhèzhīshífènzhòngyàodeliàng,miǎnlehànjun1defènliè duōkuīchénpíngleliúbāngxià,cáifēnghánxìnwéiwáng,hánxìncónggǎnēn,lùnshuízàiláiquànshuō,dōurěnwàngēnbèihàn,bìngzuìzhōngyǐnjun1chǔ,wéiliúbāngtǒngtiānxiàlejuédìngxìngzuòyòng 

8

yuè,shuāngfānghuádìng chǔhànjiè  9yuè,chénpíngmóuluèjiādemǐnruìdòngchá,kàndàoxiàngdàoleqióngle,yīnduìliúbāngshuō: xiànzàimenjīngzhànlebàntiānxià,érqiězhūhóudōuchéngxīnchéngláimen xiàngfǎnchǔjun1liánniánzuòzhàn,bèikān,liángshíkuàichīguāngle,zhèzhèngshìshàngtiānyàomenmièdiàochǔguódehǎoshí menchénghuìchǔmièdiào jiǎnínzhuājǐnshígōng,jiùhuìxiàngrénmensuǒshuōde yǎnghuàn ā! liúbāngcǎilechénpíngdejiàn,bīnggōngxiàng dàogōngyuánqián202nián12yuè,xiàngdejun1duìbèiwéizàigāixià,hànjun1cǎi shímiànmái zhī,kuìxiàng,使shǐ退tuìzhìjiāngwěnérwáng 

chénpíngshèfēnghánxìnwéiwáng,jièshāxiàng,使shǐliúbāngwánchéngletǒngtiānxiàde zhì,jiéshùlejiāngjìnniándechǔhànzhànzhēng 

zhìqínhánxìn

gōngyuánqián202nián2yuè,liúbāngdēnghuángwèi,shǐchēnghàngāo fēnghánxìnwéichǔwáng jiǔjiùyǒurénshàngshūgàochǔwánghánxìnmóufǎn liúbāngxiàngzhūjiāngzhēngxúnduìshìdejiàn zhūjiāngdōushuō: gǎnjǐnbīng,huómáizhèwàngēndexiǎo! gāozhīzhèxiēbìngshìhǎozhǔ,jiùméiyǒukēngshēng zhèshí,zhāngliángjīngjièkǒuyǒubìngérgōngchéngshēn退tuìle,zhīyǒuchénpíngránshìliúbāngshēnbiānzuìzhòngyàodemóushì liúbāng便biànxiàngchénpíngqǐngjiāo,chénpíngkāishǐkěnchūzhǔ,zhídàoliúbāngzàisānzhuīwèn,bìngshuō: suànpàibīngqiántǎo,kànzěnmeyàng? chénpíngchénzhefǎnwèndào: zhèyǒurénshàngshūgàohánxìnzàofǎndezhèjiànshì,háiyǒurénzhīdàoma? liúbāngshuō: méirénzhīdào  

 hánxìnzhīdàoma?  zhīdào  chénpíngtóuchénlehuìér,yòuwèn: xiàdejun1duìhánxìndejun1duìhàima? liúbānghuí: jiàn  chénpíngyòuwèn: xiàshǒuxiàdezhànjiāngzhōng,yǒushuízàizhànchǎngshàngnéngguòhánxìn? liúbānghuí: méiyǒurénnéngguò  chénpíngshuō: jun1duìshíhánxìn,jiānglǐngyòushìhánxìndeduìshǒu,xiànzàinínfǎnéryàochūbīnghánxìn
dànyǐnzhànzhēngdehuà shèngjiùnánliàole zhèyàngzuòzhēnshìhěnwéixiàdānxīnā! 

liúbāngtīng,shífènzhe,liánmángwènyǒuméiyǒushímewěntuǒdebàn chénpíngshuō: shí,tiānchángchángzàiquánguóxúnháng,huìjiàndezhūhóu nánfāngyǒufāngjiàoyúnmèng xiàzhuāngzuòchūyóuyúnmèng,yàozàichénzhōuhuìjiànzhūhóu chénzhōuzàichǔ西jiè,hánxìntīngdàotiānchūyóu,yòudàoledepánshàng,dāngránhuìláijiàn dāngjiànxiàdeshíhòu,nín便biànzhuālái zhèyàngjiùyòngpàibīng,zhīshìjiùgòule  liúbānghángshì
hánxìnguǒránjiāoyíngzàizhōngyāng liúbāng便biànràngmáixiàláideshìjiānghánxìnkǔnjiéjiéshíshí,tóuqiúchēzhōng hòuláiliúbānghánxìnbiǎnwéihuáiyīnhóu,liújīngchéng,ràngdàowàirènzhí,hánxìnjiùnéngzàiyǒusuǒzuòwéile chénpíngdezhèmóu,miǎnlechǎngzhànzhēng,xiāochúlezàifènlièdehuògēn,wéilexīnwángcháodetǒngāndìng 

<rb>西</rb><rt>xī</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>开</rb><rt>kāi</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>功</rb><rt>gōng</rt><rb>臣</rb><rt>chén</rt><rb>陈</rb><rt>chén</rt><rb>平</rb><rt>píng</rt><rb>生</rb><rt>shēng</rt><rb>平</rb><rt>píng</rt><rb>简</rb><rt>jiǎn</rt><rb>介</rb><rt>jiè</rt><rb>陈</rb><rt>chén</rt><rb>平</rb><rt>píng</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>死</rb><rt>sǐ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>

báidēngzhīwéi

hàncháoxīnjiàn,mángānguónèi,xiásāiwài zhèshí,zhǎngchéngběimiàndexiōngjiùchéngnánxià gōngyuánqián200niándōng,jǐngbàoxuěpiànfēiguānzhōng,liúbāngtǒng32wànbīng bīngqīnzhēng liúbāngxiàngběihángjìndàopíngchéng(jīnshān西tóngshìdōngběi)shí,bèixiōngmàodùndānshíwànjīngruìbīngbāowéibáidēngshān(jīntóngshìdōngmiàn),bìngqiěpàibīng,fènzhāzàizhòngyàokǒu,jiézhùhànbīngdehòuyuán gāodēngshàngshāntóuxiàngmiàntiàowàng,zhījiànmiànfāngdōuyǒuxiōngdebīngtúnzhùshǒu dāngshízhèngzhítiānyánhán,liánxuěduàn gāoliúbāngjiāngshìmendōudòngshǒujiǎojiāng zàibèiwéile3tiānhòu,liángshíkuàichīwánle,hànjun1hánjiāo,wēizàidàn bèiwéidào7tiān,chénpíngrányòushēngmiào 

kàndàomàodùndānduìxīndeèshì(dāndewánghòu)shífènchǒngài,cháo zhèzàishānxiàzhāyíng,jīngchángèshìchūchūjìnjìn,qiǎnxiào,qíngshēn shìxiǎngdàomàodùnsuīnéngchūzhìshèng,miǎnbèirénměisuǒhuò,shìjiùxiǎngcóngèshìshēnshàngzhǔ pàiqiǎn使shǐchén,chéngxiàshān zhèwèièshìtīngshuōyǒuhànjun1de使shǐzhě,jiùqiāoqiāozǒudàozhàngpéngwàimiàn,píng退tuìlezuǒyòu,zhàojiànhàn使shǐ hàn使shǐxiàngèshìxiànshàngleduōdejīnyínzhūbǎo,bìngqiěshuōshìhànhuángsònggěièshìde,lìngchūhuà,shuōshìhànqǐngèshìzhuǎngěimàodùndānde èshìjiàndàohuángjīnzhūbǎo,jiùxuànxīn,àishìshǒu,便biànshōuxiàle zàikāihuà,zhījiànhuàshànghuìzhejuédeměi,jìnle,便biànwèn: zhèměirénshìgànshímeyòngde? 

hàn使shǐzhuāngchūqiánchéngdeyàng,huíshuō: hànbèidānbāowéi,fēichángyuànbīngyán suǒjīnyínzhūbǎosònggěinín,zàiqǐngníndàixiàngdānqiúqíng,yòudānyīng,jiùzhǔnbèiguózhōngdeměirénxiàngěidān yīnwéiměirénxiànzàizàijun1zhōng,suǒxiāndehuàxiàngchéngshàng  èshìwēishuō  zhèyòngzhe,gǎnkuàihuíba! 

hàn使shǐshuō: hànjiàoměirénxiàngěidān,huìduóledānduìníndechǒngài shìshìchūnài
zhīhǎo guǒnínnéngjiělemendewéi,mendāngránhuìměirénxiàngěidānle,qíngyuàngěinínduōsòngdiǎnérjīnyínzhūbǎo  èshìshuō: qǐnghuígàohàn,jìnguǎnfàngxīnhǎole  shuōwán,jiānghuàjiāoháigěi使shǐzhěhòu,使shǐzhějiùhuíle 

èshìxiǎng,guǒhànnéngwéi,jiùhuìměixiàngěidān,shíjiùyàoshòulěngluòle shì,huídàohòuyíng,jiùduìdānshuō: jun1zhōngdàoxiāoshuō,hàncháoyǒushíwànjun1qiánláijiùyuán,zhīmíngtiānjiùhuìgǎndàole  dānwèn: yǒuzhèyàngdeshì? èshìhuíshuō: hàn xiōngliǎngzhǔyīnggāixiàngtàihài,xiànzàihàncháohuángbèikùnzàishānshàng,hànrénzěnmekěnjiùxiū?ránhuìpīnmìngxiàngjiùde jiùsuànbàilehànrén,duólemendechéng,nénghuìyīnshuǐ,zhǎngzhù wànmièlehàn,děngjiùbīngdào,nèiwàijiágōng,yàngmenjiùnénggòngxiǎngānle  

shuōdàozhè,èshìlèixià,yānliánhuàdōushuōchūláile dānshízhīzěnmebàncáihǎole,shìwèn: zěnmebànne? èshìshuō: hànbèiwéile7tiān,jun1zhōngméiyǒushímehuāngluàn,xiǎngshìyǒushénlíngzàixiàngzhù,suīyǒuwēixiǎndànzuìzhōnghuìpíngānshìde yòuwéibèitiānmìng,fēijiānggǎnjìnshājuéne?fàngtiáoshēng,miǎnhòuyǒushímezāinánjiànglíndàozánmentóushàng  dānjiāngxìnjiāng,shìyòuèshìgāoxìng,便biànzàièrtiān,chuánlìngwéibīngchèzǒule chénpíngyòngzhèmiào,使shǐxiōng退tuìbīng,liúbāngtáochūzhòngwéi,chǎngnánxiāoxíngzhīzhōng 

chénpíngshìzěnmede

zhìshìfánkuài

gōngyuánqián195nián,gāoliúbāngbàipànjun1yīngguīlái,chuàngshāngzuòbìngdǎole gānghuídàozhǎngān,yòutīngshuōyànwángguànpànbiàn,jiùpàifánkuàixiàngguódeshēnfènjun1tǎo fánkuàizǒuhòu,yǒurénduìgāoshuō: fánkuàigēnhòuchuàntōng,xiǎngděnghuángshàngbǎiniánzhīhòumóuguǐ huángshàngnéngzǎojiāfáng  gāoduìhòugàncháozhèng,zǎomǎn,tīngshuōhòuyòugēnmèifánkuàichuàntōng,shíjiàoqíngkuàngyánzhòngle,juélínzhènhuànjiāng,chénpíngshì,zuìhòu,cǎiyòngchénpíngdemóu,chénpíngdemíngqiánwǎngfánkuàijun1zhōngchuánzhào,zàichēzhōngànzǎijiāngzhōu,děngdàolejun1yíng,cáixuānzhǎnfánkuài,yóuzhōuduóyìndài 

gāoyàochénpíngjìnkuàifánkuàidetóulái,ràngjiǎnyàn 

chénpíng zhōudāngdòngshēn,zàizhōngbiānzǒubiānxīn chénpíngshuō: fánkuàishìhuángdelǎoxià,láogōnggāo kuàngqiěyòushìhòudemèi,shuōshìhuángqīnguó,wèigāojuéxiǎn yǎnxià,huángzhèngzàitóushàng,wànhòuhuǐle,menzěnmebàn?zàishuōhuángbìngzhèmehài,zàijiāshàngfánkuàishìhòudemèi,menjiěmèièrrénránhuìzàihuángshēnpángbānnòngshìfēi,dàoshínánmiǎnhuìguīzuìzánmenliǎngrén  zhōushíméiyǒulezhǔzhāng,便biànwèn: nándàofánkuàifàngle? chénpíngshuō: fàngshìnéngfàngde,zánmenbǎngshàngqiúchē,sòngdàozhǎngān,huòshāhuòmiǎn,rànghuángshàngjuédìng  zhōurènwéizhèshìhǎozhǔ dàolefánkuàidejun1yíngqián,chénpíngmìngrénzhùzuògāotái,zuòwéichuánzhǐdefāng,lìngwàiyòupàirénchíjiē(zhǒngxìn)jiàofánkuài fánkuàizhīzhīyǒuwénguānchénpíngrénqiánlái,rènwéizhīshìchuánpíngchángdechìlìng,méiduōxiǎng,réngǎnláijiēzhào liào,táihòuránzhuǎnchūjiāngzhōu,dāngjiāngfánkuàixià,dìngqiúchē zhōuyòugǎndàozhōngjun1zhàng,dàifánkuài,yóuchénpíngjiěqiúchēfǎnhuízhǎngān dāngzǒudàobàn,chénpíngrántīngshuōliúbāngbìng xiǎng:cháozhōngrányóuhòuzhǔchízhèngshì,zhèzāole wéideshì,xìngkuīxiānqiánwèizhǎnfánkuài,háihǎoxiànghòujiāodài 便biàn,zhǎngmèngduō,huìyǒurénzàihòumiànqiánshuōdehuàihuà,dìngyàoxiāngǎndàozhǎngān,deshìjiěshìqīngchǔ gǎnwǎngzhǎngān,shàngdào使shǐzhěchuánzhào,ràngtúnshùyíngyáng 

shì,yòushēng,diēdiēzhuàngzhuàngpǎogōngzhōng,guìdǎozàihàngāodelíngqián,fàngshēng,biānbiānshuō: nínràngjiùzhǎnjuéfánkuài,gǎnqīngchùzhìchén,xiànzàijīngfánkuàijiěhuíláile  zhèmíngmíngshìshuōgěihuóréntīngde,shìzàixiànghòubiǎogōng hòujiěmèitīngshuōfánkuàiméi,dōusōnglekǒu kànzhechénpínglèiliúmǎnmiàndeyàng,jiùkuānwèichénpíng chénpíngyòuchènqǐngqiúliúzàizhǎngān,hòuyīngle,háibàiwéilángzhōnglìng,zhùxīnhuáng chénpíngcóngérmiǎnlechǎngzāihài zàibǎoquánle zàihòuhòuzhōupíngdìngzhūzhīluàn,kuānghànshì chénpíngjiàozhōudegōngláogèng,éryòuchéngxiàngràngzhōu 

chūrènhànxiàng

yǒuhànwénwènyòuchéngxiàngzhōu: tiānxiàsuìjué? zhōuchūlái hànwényòuwènzhōu: tiānxiàsuìqiánchū? zhōuháishìchūlái zuǒchéngxiàngchénpíngshuǎngkuài, yǒuzhǔzhě xiàwènjué,tíngwèi
wènqián,zhìnèishǐ  shēnwéizǎixiàng,gāiyàngyàngsuǒshìdōuguǎn,zǎixiàngderènshìzuǒhuáng, wàizhènzhūhóu,nèiqīnbǎixìng,使shǐqīngrènzhíyān  zhōuhěncánkuì,jiàodenéngyuǎnyuǎnchénpíng,jiùchēngbìngxiàngwèi,shìchénpíngjiùrénxiàng 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

 • 青楼秘史:中国古代的青楼女中分为哪四种?

  作为一个历史悠久的行当,妓女是人类文明的糟粕。在我国古代,妓女被称为“娼妓”。何为“娼”?也就是“唱”—&mdash详情>>

  2018-01-22 14:04:17
 • 中兴四将之韩世忠是怎样的人 历史如何评价韩世忠

  韩世忠(1089年-1151年),字良臣,延安(今陕西省绥德县)人,南宋名将,与岳飞、张俊、刘光世合称“中兴四将”。韩世忠身材魁伟,勇猛过人。出身贫寒,18岁应募从军。英勇善战详情>>

  2018-01-22 13:31:57
 • 《启功论书法》原图及详解(4)

  先看诗的原作:诗的原文是:底从骏骨辨媸妍,定武椎轮且不传。赖有唐摹存血脉,神龙小印白麻笺。全诗讨论的内容跟王羲之的《兰亭序》有关,提到定武本和神龙本两个版本。逐句来看,第一句:底从详情>>

  2018-01-22 13:31:54
 • 秀丽江山之长歌行邓奉是谁?邓奉的结局是怎样

  邓奉,(?~27年)南阳新野(今河南省新野县)人。邓奉是邓晨(刘秀的二姐夫)之侄,新莽末年,天下大乱,邓奉起兵于淯阳县,曾经保护过刘秀的妻子阴丽华及其家人,刘秀称帝后封为破虏将军。因为吴汉纵兵劫掠南阳详情>>

  2018-01-22 13:31:51
 • 古玩收藏入门有哪六大门槛?

  古玩收藏,看书学习只是从理论上简单的了解一些古董的名称、年代、用途。如果进行实际的收藏,通过看书的学习方式,是绝对学不会的。要深入古玩领域唯一的方法,是经行家指导入门,然后经过自身的反复实践,经过失败详情>>

  2018-01-22 12:19:45
 • 这些年被电视剧洗白的十大历史人物都有谁?

  一、高湛(《陆贞传奇》)北齐第四任皇帝,历史上高湛诛杀功臣、宠信奸佞、逼奸皇嫂、残害同宗,荒淫无度,沉迷酒色,十分变态。总而言之,他不管做皇帝,还是做人,都毫无可称道之处。电视剧中高湛却是一个好人,而详情>>

  2018-01-22 12:19:42
 • 十元“大团结”纸币收藏价格多少?

  到现在,我国共发行了五套人币,其中行情算好的是第三套人民币,正是由于它的行情好和知中的走势给它带来了更多的好评价,第三套人民币既具有人民币的年代性,符合时间创造价值的规律;同时,也有稀缺性,再加上三版详情>>

  2018-01-22 12:19:39
 • 信阳罗山一河滩挖出“袁大头” 文物管理局将鉴定

  上百人手持铁锹淘挖银元现场挖出的银元□首席记者何正权通讯员金宏辉文图核心提示丨“我半个小时就挖出了3块银元,其他人挖得更多。大家都高兴坏了。”昨日,信阳市民金先生告诉记者。自从详情>>

  2018-01-22 11:06:30
 • 弘时没有继位的真实原因 历史上的弘时是谁?

  弘时没有继位的真实原因关于雍正皇三子爱新觉罗·弘时没有继承皇位的真实原因,民间一直有很多猜测,比较靠谱的说法是弘时缺乏政治野心,而后更在关键性的“站队”问题上与父详情>>

  2018-01-22 11:06:27

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

网站地图 和记娱乐登录登入 功夫娱乐登入 欧亿娱乐官方代理登入
太阳城亚洲登入 申博游戏客户端 申博138真人游戏 申博官网登入不
大赢娱乐平台 云顶彩票客户端登入 大运彩票二分彩 百家乐智能分析大师
和记娱乐游戏登入 欧亿时时彩登入 红桃k娱乐官方代理登入 欧亿娱乐主管44144登入
澳门百乐门官方直营登入 红桃k娱乐手机版登入 红桃k娱乐代理登入 和记娱乐线路检测登入
1115117.COM 1112931.COM 107SUN.COM 171sj.com 118XTD.COM
697SUN.COM 66sbsun.com 587sj.com 197sunbet.com 918psb.com
997sj.com 129SUN.COM 216SUN.COM 818XTD.COM 586sunbet.com
1112936.COM XSB889.COM 519tt.com 187sunbet.com 151ib.com